Taushetserklæring

Taushetserklæring for medlemmer i ”Norsk Immunsviktforening”

Undertegnede, som er medlem av Norsk Immunsviktforening(under kalt foreningen), forplikter seg til å bevare taushet om personopplysninger han/hun får kjennskap til gjennom ovennevnte foreningens informasjonsvirksomhet. Han/hun plikter følgelig i sine vurderinger og i behandlingen av informasjon å ivareta foreningens interesser på en best mulig måte.

Samtlige opplysninger og dokumentmateriale som medlemmet mottar fra foreningen, enten direkte eller som registrert medlem på foreningens lukkede internettsider skal behandles som fortrolig med mindre annet bestemmes. Hvert enkelt medlem er ansvarlig for at det materiale som han/hun har mottatt, ikke kommer i utenforstående hender uten styrets samtykke.
Undertegnede påtar seg også denne taushetsplikt etter en eventuell utmeldelse.

Denne erklæringen er utferdiget i to eksemplarer, hvorav foreningen og undertegnede beholder hvert sitt. Den sist daterte underskrevne taushetserklæringen gjelder. Eventuelle tidligere underskrevne taushetserklæringer utgår.

Sted og dato: _________________

________________________                                   __________________
Foretakets sign.                                                                        Medlemmets sign.

 

Taushetserklaring_medlemmer_NIF