NIF sentralt

Norsk Immunsviktforening er:

  • En forening for pasienter med medfødt immunsvikt og deres pårørende.
  • Norsk Immunsviktforening ble stiftet i 1983 av familier med barn med Primære Immunsvikt sykdommer.
  • Foreningen ledes av et styre valgt på foreningens årsmøte.
  • Norsk Immunsviktforening er landsdekkende organisasjon og dette hensyntas ved valg av styre.
  • Foreningen har et fagråd som består av leger og spesialister som til daglig arbeider med primær immunsvikt.
Norsk immunsviktforening arbeider med disse sakene:
• Likemannsarbeid = samvær med likesinnede, erfaringer og utveksling.
• Samlinger av ulik art for medlemmene med vekt på fag og sosiale aktiviteter.
• Samling og spredning av informasjon om immunsvikt til pasienter, pårørende, leger, sykehus, barnehager, skoler m.m.
• Deltar i nordisk og internasjonalt samarbeid.
• Medlem av Funksjonshemmedes Felles Organisasjon (FFO).
• Hjemmeside – www.immunsvikt.no
• Forskning angående immunsvikt.
• Samarbeid med Senter for sjeldne diagnoser, Oslo universitetssykehus – Rikshospitalet.
Det er også mulig å bli støttemedlem, både for privatpersoner og firmaer.

• Medlemskontingenten er Kr. 250,- for pasienter og privatpersoner og Kr. 1000,-for firmaer. Bankkontonr.: 6263 05 76615