Medlems kontigent for 2013

Kjære medlemmer
Vi vil gjerne få minne om innbetalingen av kontigent for 2013 hvis du ennå ikke har betalt den.
Styret håper at mange av dere ønsker å hjelpe med å styrke arbeidet og økonomien til Norsk Immunsviktforening. Norsk Immunsviktforening er en liten interesseorganisasjon som arbeider for og støtter personer med medfødt immunsvikt og deres pårørende. Medfødt immunsvikt er en samlebetegnelse for en rekke ulike alvorlige diagnoser,noen tilstander overlever ikke barnet 1.leveår uten en vellykket benmargstransplantasjon, andre behandles godt ved tilførsel av immunglobeliner en til flere ganger pr uke.
Norsk Immunsviktforening arbeider både for å øke informasjon om immunsviktsykdommer, styrke forskning og ivareta immunsviktpasienter og pårørendes behov og rettigheter.
Medlemskontigenten og støttemedlemskap er avgjørende for at foreningen skal kunne opprettholde stor aktivitet og god service. Medlemstallet har stor innvirkning på foreningens økonomi. Du kan bidra til å styrke foreningen ved ulike typer medlemskap.

Pasientmedlemmer og støttemedlemmer: Kr.250,- per person.

Firmamedlemskap Kr.1000,-

Kontonummer:6263.05.76615

Da foreningen sparer både porto og administrative utgifter ved at medlemmene betaler direkte til vår konto, ønsker vi at flest mulig av våre medlemmer benytter denne muligheten.

Vi vil på sikt tilstrebe å ha en betalingsløsning via våre nettsider men trenger tid for å finne den beste og rimeligste tekniske løsningen.

På siste årsmøte ble det bestemt å beholde kontigentsatsen uendret på Kr.250,- for privatpersoner og Kr.1000,- for firmaer.

Betaling skjer til Bankkontonr.: 6263.05.76615,
Norsk Immunsviktforening, Borgundvegen 478, 6015 ÅLESUND.

Husk å merke betalingen med ditt navn og “kontigent for 2013”.

 

Obs. Vær oppmerksom på at det kan kreves skattefradrag for tilskudd/pengegaver til Norsk Immunsviktforening. Tilskudd inntil Kr.10.000 kan trekkes fra uansett inntektens størrelse. Tilskudd utover dette betingwer at fradrag ikke utgjør mer enn 10% av alminnelig (netto) inntekt.

 

Vi takker på forhånd for Deres støtte

Med vennlig hilsen

logo-immunsviktforeningen_200_100.jpg

Borgundveien 478

6015 Ålesund